logo logo
خانهدرخواست ثبت برند

این جشنواره به منظور ارزیابی هواداری مصرف کنندگان در مورد برندهای کالا/ خدمات در گروههای مختلف طراحی شده است. لذا شرکتهایی که در زمینه تولید، فروش و توزیع برندهای کالا/خدماتی که در هر یک از گروههای اصلی جشنواره فعالیت می کنند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند. لذا شرایط عمومی حضور شرکتها در این جشنواره به صورت زیر می باشد: 

  • تناسب فعالیت شرکت با یکی یا چند مورد از گروههای کالا/خدمات جشنواره
  • برخورداری از برند ثبت شده در گروه کالا/خدمات موردنظر برای شرکتهای تولیدی
  • دارا بودن نمایندگی توزیع یا فروش انحصاری برای شرکتهای دارای نمایندگی فروش برندها
  • دارا بودن نامه تاییدیه حضور در جشنواره برای شرکتهای دارای نمایندگی فروش غیرانحصاری برندها

بدیهی است پس از تکمیل و ارسال این فرم، از طریق کارشناسان دبیرخانه با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

قبول دارم
قبول ندارم